Actie 2019: stichting Hulp Vervolgde Christenen

Zoals is aangekondigd in de schoolkrant, hopen we een actie te houden op de Rehobothschool in Opheusden. De actie zal gehouden worden voor stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). Stichting Hulp Vervolgde Christenen is actief in gebieden waar het belijden van Christus onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Het werk is onderverdeeld in de volgende pijlers:

 • Steun aan vervolgde christenen
  HVC biedt gerichte, geestelijke en praktische ondersteuning aan vervolgde christenen. Naast toerusting en bemoediging, biedt HVC humanitaire hulp in noodsituaties.
 • Evangelisatie
  HVC helpt dominees en evangelisten een bestaan op te bouwen, door bij te dragen in levensonderhoud. Ook het verspreiden van Bijbels en andere christelijke lectuur speelt een belangrijke rol in het werk van HVC.
 • Kindsponsoring
  HVC bekommert zich over (wees)kinderen die aan hun lot zijn overgelaten. Door hen een thuis en (Bijbels)onderwijs te bieden, gaan ze van een uitzichtloze situatie naar een leven met Toekomst.
 • Bewustwording en verdieping
  HVC brengt het thema christenvervolging onder de aandacht in Nederland. Christenen worden opgeroepen om te bidden voor de vervolgde kerk. Het delen van verhalen en het bieden van - Bijbelse - verdieping staan centraal.

Kenmerkend voor HVC zijn de directe en korte lijnen met de projecten. HVC werkt voornamelijk samen met lokale projectleiders, gebaseerd op duidelijke projectplannen en transparante verslaglegging. Vanuit de stichting wordt er nauw contact onderhouden en indien nodig worden de projectlanden bezocht.
Wilt u meer informatie over het werk en de projecten van HVC? www.stichtinghvc.nl
Na onderling overleg met HVC hebben we besloten om aan hen over te laten waarvoor opgehaalde gelden bestemd worden. Zij kunnen het beste beoordelen waar de hulp t.z.t. het hardste nodig is.

Nieuwsbrief 2

> Lees de tweede nieuwsbrief over de actie 13 mei 2019

Bloembollenactie

> Lees de brief over de bloembollenactie, 19 maart 2019

Verkoop schoolmeubilair
Onze school krijgt nieuw meubilair, het oude meubilair wordt te koop aangeboden aan ouders. Over het verloop van de verkoop van het meubilair hoort u binnenkort meer. De vraagprijs is €10 per set (tafel en stoel). De opbrengst van deze verkoop is bestemd voor HVC.
Het meubilair dat over blijft, schenken we ook aan HVC. Dit meubilair wordt gebruikt bij het geven van onderwijs in een vluchtelingen-kamp. Aan de tijdelijke opslag van HVC zijn wel onkosten verbonden.

Actieweek
In week 20 (13-05 t/m 17-05) wordt er op school voor alle groepen een presentatie verzorgd door een voorlichter van HVC. Daarnaast wordt er door leerkrachten in de klas op verschillende manieren aandacht besteed aan (de gevolgen van) christenvervolging. Ook hierover volgt nog meer informatie.

Actiemarkt
We organiseren een actiemarkt op vrijdag 24 mei van 14.00-19.00 uur, waarop etenswaren en allerlei andere spullen verkocht zullen worden. Hierbij wordt ook een kleedjesmarkt gehouden, waar leerlingen eigen spullen mogen verkopen.

We zijn goede ideeën aan het verzamelen voor het invullen van de actiemarkt, daarbij denken we niet alleen aan de verkoop van producten maar ook aan activiteiten voor de kinderen tijdens de markt.

Als u zelf producten wilt verkopen op de actiemarkt, wordt verwacht dat minimaal 30% van de winst bestemd is voor HVC. Zo kunnen we met elkaar zorgen voor een mooie opbrengst van de actiemarkt.

Uw ideeën (eventueel bedacht in overleg met uw kind) kunt u aan ons doorgeven via actiehvc@rehoboth-opheusden.nl of u kunt ze kwijt in de ideeënbus (of op de inschrijflijst) die op de schoonmaakmiddag en -avond van woensdag 13 februari in de gemeenschapsruimte aanwezig zijn.

Daarnaast lijkt het ons leuk om tijdens de markt een veiling te houden. Wilt u de komende tijd vast nadenken of u spullen hebt die geschikt zijn voor een veiling?

Sponsoren en adverteren
Om het werk van HVC zo goed mogelijk te steunen, moeten de onkosten juist zo beperkt mogelijk blijven. Daarom willen we u vriendelijk vragen of u onze activiteiten wilt sponsoren. Daardoor zou het bedrag dat we aan het eind van de actie van de opbrengst moeten aftrekken op € 0,- kunnen komen. Uiteraard komt het bedrag dat we eventueel van het sponsorgeld overhouden ten goede aan het actiedoel. U kunt het bedrag waarvoor u ons wil sponsoren, storten op de rekening van de school onder vermelding van: sponsorgeld HVC. Het rekeningnummer van school is NL64 RABO 0331 9005 05.

Om de actiemarkt bekendheid te geven, wordt er vooraf een folder verspreid, waarin advertenties kunnen worden geplaatst. Wanneer u een advertentie wilt plaatsen, kunt u contact opnemen met de administratie van de school administratie@rehoboth-opheusden.nl. De folder wordt een boekje in A5-formaat. De kosten voor een advertentie zijn: €50 voor A5-formaat, €25 voor A6-formaat en €12,50 voor A7-formaat.

We hopen dat u net zo enthousiast bent voor de actie als wij en de kinderen. We zien met vertrouwen uit naar uw bijdrage. Bij voorbaat hartelijk dank!

U kunt de komende tijd vaker nieuwsbrieven m.b.t. de actie voor HVC verwachten: we houden u graag op de hoogte.

Hartelijke groeten namens de actiecommissie,

Juf Evers, Van Leeuwen, Rozendaal, Teunissen, Van Tuijl en Van Zetten