Aanmelden voorschool

LET OP! Deze aanmelding geldt alléén voor de peutergroep, voor aanmelding van uw kind voor groep 1 dient u uw kind apart aan te melden!
U kunt uw kind aanmelden bij de peutergroep (SVEG) als uw kind 2 jaar is.
Onder de SVEG vallen de volgende peutergroepen: Séba in Ochten, Eben-Haëzer in Opheusden en de Rehoboth in Opheusden.
De peutergroepen worden gepland op 1 morgen en 1 middag (4 + 2 uur = 6 uur). Hieronder vindt u de openingstijden van de peutergroep van de Rehoboth.

Rehoboth

Maandagmiddag

13:15 – 15:15

Vrijdagmorgen

08:15 – 12:15

Stappen aanmelden
Bij het aanmelden van een peuter voor de peutergroep zijn er enkele belangrijke stappen te zetten:
Stap 1: Vul het online (beveiligd) aanmeldformulier hier in, zodat uw kind in het systeem komt te staan. Op dit formulier staan alle keuzes die u als ouder(s) kunt maken voor uw kind. Vul bij het aantal kinderen 1 in als u één kind wilt aanmelden, 2 als u twee kinderen wilt aanmelden enz. Nadat u het aanmeldformulier heeft verzonden ontvangt u binnen één week een ontvangstbevestiging van ons. De ze wordt per e-mail aan u verzonden. Het kan gebeuren dat deze bij u in de spam-box terecht komt. Wilt u dit alstublieft controleren! Mocht u binnen één week geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen wilt u dit dan melden via mverwoert@sebaschool.nl.
Stap 2: Vul de verklaring (N) WKO in zodat we weten of u recht hebt op kinderopvangtoeslag.
Stap 3: bent u éénverdiener en hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan verzoeken we u om een recente inkomensverklaring van de belastingdienst te downloaden. Op basis van uw inkomensgegevens wordt het maandelijkse bedrag vastgesteld.
Stap 4: Mail de verklaring (N)WKO met het belastingformulier inkomensverklaring (indien van toepassing) een maand voordat uw kind naar de peuterspeelzaal gaat naar mverwoert@sebaschool.nl.  
Stap 5: U kunt hier de identiteitsverklaring downloaden.
Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact op nemen met mverwoert@sebaschool.nl of via tel. 0344-644601 (centrale administratie SVEG)

Eigen bijdrage

Onze peutergroep valt onder de Wet KinderOpvang (WKO). Dit betekent dat aan de ouders voor de opvang een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. Deze bijdrage wordt berekend a.d.h.v. het (verzamel)inkomen. De administratie van de Voorscholen (zowel groeps- als de financiële administratie) wordt centraal beheerd in het programma ROSA.

Hoe komt de ouderbijdrage tot stand?

Gedurende het hele jaar gaan onze peuters ca. 240 lesuren naar de peutergroep. Kinderen met een VVE-indicatie komen ca. 400 uur naar de peutergroep. De berekening van de ouderbijdrage per maand vindt plaats op basis van het 'gemiddelde per maand-systeem'. De berekening is als volgt: 40 weken per jaar van 6 uur = de bovengenoemde 240 uur. De 240 uur wordt gedeeld door 12 maanden = 20 uur per maand. Het tarief voor 2024 is € 10,25 per uur. Dat betekent 20 uur per maand x € 10,25 =   € 205,00 per maand. Wij factureren over twaalf maanden per jaar, omdat ook de kinderopvangtoeslag die veel ouders ontvangen in twaalf maandelijkse termijnen wordt overgemaakt. De maandlasten voor u als ouders zijn daarmee evenredig over het jaar verdeeld. In deze berekening is dus rekening gehouden met vakanties en feestdagen.

Hoe wordt omgegaan met een VE-indicatie?

Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Deze kinderen kunnen twee dagdelen extra naar de peutergroep. Ouders ontvangen hiervoor van het consultatiebureau een indicatie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VE). De gemeente Neder-Betuwe zorgt voor een vangnet en subsidieert de extra twee dagdelen die de kinderen met een VE-indicatie komen. U betaalt alleen de ouderbijdrage over twee dagdelen, de andere twee extra dagdelen worden volledig bekostigd door de gemeente Neder-Betuwe. Hiervoor dient u dan ook géén kinderopvangtoeslag aan te vragen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de coördinator mevrouw H.K. Barten-Verwoert.

Wel of geen Kinderopvangtoeslag? 

Alle ouders die gebruik maken van de kinderopvang krijgen het formulier "Verklaring (N)WKO". Dit formulier is te downloaden bij stap 2 van de Aanmelding. U dient dit formulier in te vullen en per omgaande terug te sturen of te mailen naar: SVEG Centrale Administratie, t.a.v. M. Verwoert, Het Katsland 4, 4051 KA  Ochten of mverwoert@sebaschool.nl . Op basis van deze verklaring zal het programma ROSA de berekening van de eigen bijdrage uitvoeren.  Binnen de betalingssystematiek zijn twee mogelijkheden: tweeverdieners of éénverdiener.

Tweeverdieners

Bent u tweeverdiener, dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. U ontvangt per maand van de stichting SVEG een factuur van € 10,25 (= normtarief van de gemeente) x 20 uur per maand (gemiddelde genomen over een jaar) = € 205,00. Dat is een fors bedrag. Echter, een (groot) deel van dit bedrag ontvangt u via de Belastingdienst terug. Via  www.toeslagen.nl  kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van de hoogte van uw gezamenlijke verzamelinkomen. Per 1 januari van elk jaar worden de tarieven in de toeslagtabel aangepast. Op de bovenstaande website kunt u een proefberekening doen, zodat u weet hoeveel u terug kunt krijgen via de Belastingdienst.
Bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag wordt gevraagd naar het nummer waaronder de peutergroepen geregistreerd staan. Het registratienummer van Voorschool Rehoboth is:
Rehoboth LRKP-nummer: 303255894

Kinderopvangtoeslag dient aangevraagd te worden binnen 3 maanden na de maand waarin u recht op de toeslag hebt. Vraagt u het later aan, dan loopt u een deel van de toeslag mis. De Belastingdienst heeft enige tijd nodig om uw aanvraag te verwerken, dus als u de definitieve plaatsingsdatum van uw peuter weet, kunt u de Kinderopvangtoeslag al voor deze datum aanvragen.

De toeslag wordt maandelijks aan u uitgekeerd door de Belastingdienst. De definitieve kinderopvangtoeslag berekent de Belastingdienst achteraf aan de hand van uw werkelijk genoten gezamenlijke inkomen in het betreffende jaar. U ontvangt de Kinderopvangtoeslag van de fiscus normaliter rond de 22e van een maand. De factuur van de ouderbijdrage of automatische incasso ontvangt u rond de 26e van de maand.  

Eénverdieners

Bent u éénverdiener, dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (Belastingdienst). Op basis van de inkomensgegevens die u hebt opgegeven d.m.v. de "Verklaring (N)WKO" zal de administratie de hoogte van uw ouderbijdrage berekenen. Dit gebeurt aan de hand van de officiële kinderopvang-toeslagtabel van de WKO. U ontvangt voor de peutergroep van de SVEG een maandelijkse factuur. Bij de berekening van uw bijdrage is reeds rekening gehouden met de toeslag. In uw situatie (éénverdiener) wordt deze toeslag betaald door de gemeente Neder-Betuwe. Ouders die niet woonachtig zijn in de gemeente Neder-Betuwe worden gelijk behandeld. De toeslag die nu niet van de gemeente komt, wordt door de SVEG vergoed.

Zijn er nog meer aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden?

  • Een éénverdiener of tweeverdiener heeft bij een gelijk inkomen gelijke kosten. In de eerste situatie wordt de toeslag betaald door de gemeente, bij tweeverdieners via de fiscus.
  • Het al dan niet recht hebben op Kinderopvangtoeslag is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en kan niet door de school bepaald worden. U bent als ouder(s) zelf hierin verantwoordelijk. Wij kunnen hierin geen beslissingen nemen; de ouderbijdrage wordt op grond van úw informatie berekend.
  • Een wijziging in uw (inkomens)situatie kan een hogere of lagere kinderopvangtoeslag opleveren. Als een inkomen wegvalt of juist er bij komt, vervalt of ontstaat het recht op kinderopvangtoeslag. Bij wijziging van uw (inkomens)situatie, bent u verplicht dit door te geven aan onze administratie.
  • Voor een correcte berekening van de toeslag geeft u als startdatum van de peutergroep

op de eerste van de maand waarin uw kind voor het eerst de peutergroep bezoekt en als einddatum de laatste van de maand waarin uw kind voor het laatst de peutergroep zal bezoeken.

  • We adviseren u om bij twijfel contact op te nemen met uw boekhouder.
  • Indien uw kind langer dan 4 weken ziek is, kan op verzoek, per email (mverwoert@sebaschool.nl ) of schriftelijk (SVEG Centrale Administratie, t.a.v. M. Verwoert, Het Katsland 4, 4051 KA  Ochten)  ), ontheffing van de ouderbijdrage worden verleend.
  • De plaatsingsperiode eindigt als uw kind naar de basisschool gaat. Wanneer uw kind direct na de vierde verjaardag nog niet op school terecht kan, dan loopt de overeenkomst stilzwijgend door tot het moment dat uw kind geplaatst kan worden in de instroomgroep of groep 1.
  • Wanneer u eerder dan de vierde verjaardag van het kind wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. Opzegging dient per email (mverwoert@sebaschool.nl) of schriftelijk (SVEG Centrale Administratie, t.a.v. M. Verwoert, Het Katsland 4, 4051 KA  Ochten) te gebeuren.
  • We verzoeken u het WKO-formulier binnen een maand aan ons te retourneren. Wanneer wij het WKO-formulier niet binnen de gestelde tijd retour hebben ontvangen, zijn we genoodzaakt om de maximumbijdrage in rekening te brengen. Het (later) corrigeren van facturen met terugwerkende kracht kunnen wij alleen uitvoeren binnen een lopend kalenderjaar. Dit heeft te maken met de rapportages die wij naar de gemeente dienen te sturen. Daarom het dringende advies: stuur uw WKO-formulier altijd tijdig in, zodat u niet te maken krijgt met extra kosten.

Worden de tarieven jaarlijks aangepast?
Ja, per 1 januari van elk jaar worden de tarieven in de toeslagtabel aangepast.

Hoe  verloopt de plaatsing van mijn kind?
Na ontvangst van de formulieren zullen wij u twee  maanden van te voren informeren over de plaatsingsdatum en de groep waarin uw kind geplaatst kan worden. Bij de groepsindeling wordt indien mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur.

Waar kan ik terecht met mijn vragen?
Mochten er vragen zijn over de peutergroep dan kunt u contact opnemen met de coördinator van onze Voorschool: H.K. Barten-Verwoert: cbarten@rehoboth-opheusden.nl  en /of  tel. 0488-443009.
Voor financiële zaken kunt u contact opnemen met de centrale administratie van de peutergroepen van de SVEG: mevrouw M. Verwoert-Grootendorst: mverwoert@sebaschool.nl en/of tel. 0344-644601.