Uit het bestuur

19 december 2020

Het jaar 2020 ligt bijna achter ons. We zien met elkaar terug op een jaar waarin veel gepasseerd is. De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op uw persoonlijk leven, maar niet te vergeten ook op het schoolleven. Als we terugzien dan hebben we te maken gehad met een periode van lockdown, een periode van gedeeltelijke openstelling van het onderwijs en vervolgens heel wat maanden, waarin we geconfronteerd werden met tal van beperkingen. Het jaar 2020 is voor velen van u een jaar geweest van rouw, verdriet, zorg om uzelf of dierbaren en van ziekte. Zeker nu we aan het eind van het jaar gekomen zijn, worden we zo bepaald bij de eindigheid van ons leven. Wat heeft de Heere veel gesproken!

Mag het ons gebed zijn aan het eind van dit jaar wat we lezen in Psalm 85: Breng ons weder, o God onzes heils! en doe teniet Uw toornigheid over ons. Zult Gij eeuwiglijk tegen ons toornen? Zult Gij Uw toorn uitstrekken van geslacht tot geslacht? Zult Gij ons niet weder levend maken, opdat Uw volk zich in U verblijde? Toon ons Uw goedertierenheid, o HEERE, en geef ons Uw heil.

We wensen het u allen van harte toe. Verder willen we iedereen van harte sterkte toewensen in alle zorg, verdriet en gemis.

Niet onvermeld willen we laten dat de coronacrisis voor het personeel van de scholen veel heeft gevraagd. Het personeel heeft in het afgelopen jaar een grote inzet getoond om het onderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. We waarderen het zeer hoe hun inzet is geweest. We hopen dat u dit ook zo ervaren heeft. Dank ook voor uw meeleven in de achterliggende maanden. Het heeft de directie en het personeel goed gedaan!

Het jaar 2020 is ook een jaar geweest waarin de zorgen rond het behoud van het christelijk onderwijs niet minder geworden zijn. De verschillende discussies in de Tweede Kamer rond thema's als burgerschapsonderwijs en de identiteit-verklaringen laten zien, dat de ruimte die er voor onze scholen is, kleiner wordt. Laten we in deze het niet verwachten van onze kracht en wijsheid. De voorzitter van ons schoolbestuur, dhr. G.G. van Bochove, stelde heel terecht tijdens de opening van de laatste schoolbestuursvergadering: laten we het niet van mensen verwachten, maar van Hem Die boven alle dingen staat. De Heere regeert (Psalm 93). De bovengenoemde thema's zullen in de nabije toekomst nadere doordenking vragen van ons als bestuur en als personeel.

Laten we verder waarderen dat we dit jaar opnieuw in alle vrijheid iedere dag samen met de leerlingen konden beginnen rond Gods Woord. Het zaad van Het Woord is in alle tekort aan onze zijde gezaaid en de hemelse Landman zal daarmee doen wat Hem behaagd en het zal voorspoedig zijn waartoe Hij het zendt. Wat zou het groot zijn als de vruchten daarop gezien mochten worden in onze scholen. De Prediker zegt het in Prediker 11: 1-4 en dat is de opdracht van ons als personeel, iedere dag opnieuw: Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen... Wie op den wind acht geeft, die zal niet zaaien, en wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. Gelijk gij niet weet, welke de weg des winds zij, of hoedanig de beenderen zijn in den buik van een zwangere vrouw, alzo weet gij het werk Gods niet, Die het alles maakt. Zaai uw zaad in den morgenstond, en trek uw hand des avonds niet af; want gij weet niet, wat recht wezen zal, of dit of dat, of dat die beide te zamen goed zijn zullen. Geve de Heere dat het zaad mag vallen in wel toebereide aarde en het vruchten mag geven van geloof en bekering.

Verder willen we enkele ontwikkelingen met u delen die op dit moment spelen:

  • Allereerst komt de realisatie van een onderwijsvoorziening in Kesteren dichterbij. Op 6 januari hopen we een digitale ouderinformatieavond te beleggen voor ouders uit Kesteren, Lienden e.o. waarvan de kinderen op één van de drie scholen van de VCOG onderwijs volgen. In een brief en in de kerkbladen hopen we nadere informatie over deze avond te verstrekken. Na 6 januari zullen we alle ouders van alle drie de scholen van informatie te voorzien.
  • Een ander aandachtspunt is de ventilatie op onze scholen in Opheusden. Met name in de wintermaanden is het moeilijk om het CO2 gehalte van de lokalen binnen acceptabele marges te houden. Er worden op dit moment proefopstellingen getest binnen deze schoolgebouwen. Als deze voldoen, dan zullen we in alle lokalen een dergelijke voorziening gaan aanbrengen.
  • Voor de Sébaschool in Ochten zijn we nog op zoek naar een nieuwe locatiedirecteur. We hopen van harte dat binnen afzienbare tijd een sollicitant benoemd kan worden.
  • In de achterliggende maanden heeft het bestuur een 'digitaal' inspectiebezoek gehad. De inspectie heeft ons bevraagd en een beknopt onderzoek ingesteld naar de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. We zijn dankbaar u te kunnen melden dat de conclusie van de inspectie was: 'Tijdens het onderzoek hebben we samen met het bestuur geconcludeerd dat er geen indicaties van risico's zijn bij het bestuur en de onderliggende scholen die een regulier vierjaarlijks onderzoek in het schooljaar 2020/2021 noodzakelijk maken. Het regulier vierjaarlijks onderzoek zal daarom op een later tijdstip plaatsvinden, in principe in schooljaar 2021/2022 of 2022/2023.'

Tot slot, over enkele dagen hopen we opnieuw met de kerk van alle eeuwen stil te staan bij het grote heilsfeit dat God Zijn Zoon gezonden heeft in wereld om Zijn volk zalig te maken. Dat in deze Adventstijd en op de Kerstdagen persoonlijk iets beleefd mag worden, wat Jesaja schreef, dat Hij gekomen is om te verbinden gebrokenen van hart, om gevangenen vrijheid uit te roepen en gebondenen opening der gevangenis. We wensen u allen gezegende Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

J.A. Zwerus, directeur-bestuurderTerug naar het nieuwsoverzicht