Heropening school

8 februari 2021

Afgelopen dinsdag heeft ons kabinet het besluit genomen om de scholen te openen. Van belang is om het onderwijs aan te bieden binnen de regelgeving die de overheid stelt en dat afgestemd is op onze schoolsituatie. In deze Nieuwsbrief leest u meer over het geven van het onderwijs vanaf maandag 8 februari.

Het contact met u als ouders hebben we in de afgelopen vijf weken als heel positief ervaren en we hebben uit uw reacties gemerkt dat het wederzijds is. Hartelijk dank voor de wijze waarop we elkaar in deze bijzondere tijd tot steun zijn (geweest).
Ouders, samen met uw kinderen wens ik u, mede namens het personeel van de school, van harte sterkte toe in de komende periode. Laten we elkaar ook in de komende tijd opdragen aan de troon van Gods genade of de Heere blijvend wil zorgen voor ons en onze gezinnen.

Algemene regels
Vanaf maandag 8 februari gaan de deuren van onze school weer open en verwachten we alle leerlingen op school. De leerlingen zijn verplicht om naar school te komen, omdat de reguliere leerplicht weer van kracht is. Ook de peuters van de Voorschool zijn weer welkom. De ouders die gebruik maken van de Voorschool ontvangen daarvoor een aparte brief.

De school zal open blijven, tenzij...

  • het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of
  • de school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.

Indien de school gesloten is op bovengenoemde gronden, biedt de school (indien mogelijk) wel noodopvang aan kinderen met ouders in cruciale beroepen. Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen we zo veel als mogelijk is over naar passend thuisonderwijs om het onderwijs zo goed mogelijk te continueren.

Alle leerlingen worden verwacht op de gebruikelijke lestijden. Leerlingen krijgen de gelegenheid om tussen de middag thuis te gaan eten. Op school eten de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 alleen met hun eigen leerlingen over. Er worden geen groepen samengevoegd. Dit is ook een uitgangspunt bij de heropening van de school om op deze manier het aantal contacten op school beperkt te houden. Dit geldt voor zowel leerlingen als personeel. Meerdere schoolregels in deze Nieuwsbrief zijn gemaakt vanuit dit uitgangspunt.

Richtlijnen van het RIVM
Voor kinderen van 4-12 jaar die de basisschool gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf vandaag aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn).

Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.

Een leerling moet thuisblijven als:
o het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest;
o het kind getest gaat worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat;
o het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
o het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft;
o het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde COVID-19 infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school. > Lees meer

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als:
o de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of anderszins ernstig ziek is;
o er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek;
o het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuis in isolatie blijven en uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft. > Lees meer
Als iemand in het huishouden van de leerling naast milde COVID-19 klachten ook koorts boven 38 °C en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft de leerling ook thuis in quarantaine (behalve als het gaat om een klein kind t/m 6 jaar, dan hoeft alleen het kind zelf thuis te blijven). Deze huisgenoot zal zich moeten laten testen. In afwachting van de uitslag blijft de leerling thuis. > Lees meer

Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan blijft de leerling tot 5 dagen vanaf de testafname thuis in quarantaine. Indien de huisgenoot dan nog geen klachten heeft ontwikkeld, mag de leerling 5 dagen na de testafname weer naar school. Krijgt de huisgenoot wel klachten dan blijft de leerling 10 dagen na het laatste nauwe contact met deze persoon thuis. Vanaf dag 5 van de quarantaine kan de leerling getest worden en bij een negatieve test mag hij/zij uit quarantaine. > Lees meer

Als de leerling geen 1,5 meter afstand houdt, moet hij/zij thuisblijven tot 10 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD licht dit toe.
Ziekmeldingen en gevallen van besmettingen met het coronavirus in het gezin kunnen, zoals gebruikelijk, telefonisch of via de website worden gedaan.

Schoolregels
Vanaf maandag 8 februari gelden de volgende regels:
* Ouders brengen hun kind tot het schoolhek en komen in principe niet op het schoolplein en in de school. Ouders die hun kind voor het eerst naar de peutergroep of naar groep 1I brengen, mogen wel op het schoolplein en in de school komen. Er mag één ouder tegelijk in een lokaal aanwezig zijn.
* Kinderen worden door maximaal één persoon gebracht. Ook deze personen mogen geen klachten hebben.
* Leerlingen van de groepen 3-8 zijn vanaf 8.15 uur welkom op het schoolplein en gaan daarna direct naar binnen. Voor schooltijd mogen deze leerlingen niet op het plein spelen.
* Leerlingen van de groepen 1I en 1A worden om 8.30 uur op school verwacht.
* Leerlingen van de groepen 2A en 1B/2B worden om 8.25 uur op school verwacht.
* De eigen juf/meester zal de leerlingen in het lokaal opvangen.
* In de klas hebben de leerlingen een vaste zitplaats.
* De leerkracht organiseert vaste momenten waarop de leerlingen hun handen kunnen wassen.
* De afstand in de klas tussen de zittende/staande leerkracht voor de klas en de zittende leerlingen is ten minste 1,5 meter. In de onderwijssituatie gedurende de schooldag hoeft er geen 1,5 meter tussen leerlingen en de leerkracht worden bewaard.
* Voor de gymlessen vanaf groep 3 kan weer gebruik gemaakt worden van de sporthal.
* Er wordt geen speelgoed van thuis meegenomen.
* Voor de jarigen is het wel mogelijk te trakteren (verpakt) in hun eigen groep, maar ze gaan geen klassen rond.
* We zijn erg terughoudend om ouders toe te laten in school. Als dit noodzakelijk is, wordt voor volwassenen bij de ingangen van de school de gezondheidscheck gehanteerd en de algemeen geldende afstand- en hygiënemaatregelen.
* Ouders die als vrijwilliger werkzaamheden uitvoeren, zoals bijv. overblijven met de leerlingen en pleinwacht lopen, worden weer op school verwacht.
* Voor volwassenen is het dragen van een mondkapje in de gangen en hallen van de school verplicht. Leerlingen dragen geen mondkapje.
* Overige werkzaamheden door onze ouders, zoals bijv. het kaften van boeken, worden zoveel als mogelijk thuis gedaan. Vragen hierover kunt u per mail stellen aan juf Van Zetten, nvanzetten@rehoboth-opheusden.nl
* Oudergesprekken vinden in principe alleen telefonisch of via Teams plaats.Terug naar het nieuwsoverzicht