Van het bestuur

18 december 2021

Geachte ouders,

Namens het schoolbestuur willen we graag het onderstaande met u delen.

Indrukwekkend, betekenisvol en volop actueel zijn de woorden die we vinden in Psalm 102:15 Als een kleed zal 't al verouden; Niets kan hier zijn stand behouden; Wat uit stof is, neemt een end, door de tijd, die alles schendt. Het jaar 2021 is op een enkele week na weggegleden in de eeuwigheid. 2021 heeft getuigd van de kortheid van ons leven. Maar dat niet alleen..., was 2021 niet een jaar van rusteloosheid, van veel onzekerheden? Ik las van een predikant de volgende woorden: Het leven is zo gejaagd. De korte tijd zo vol. Hoe vaak zeggen we niet: Ik heb geen tijd? We vliegen als een vogel door de lucht. Alsof we voortgejaagd worden, vervolgd worden door de drukte van onze bezigheden. En voordat we het weten, is onze tijd voorbij... Het jaar 2021 was een jaar vol roepstemmen. Wekelijks, soms dagelijks kwamen de roepstemmen tot ons: rouw, lege plaatsen, verdriet, gemis, ernstige ziekte. De vele pagina's rouwadvertenties vulden de kranten. Van geliefden, van dierbaren, ook van u. Wat sprak God veel tot ons in 2021! Mozes getuigt zo betekenisvol: en wij vliegen daarheen. Daarheen, waar de tijd ophoudt. Waar geen kalender de dagen en maanden meer aftelt.

Velen van u zullen wellicht aan het eind van het jaar de goede gewoonte hebben terug te blikken op het jaar wat voor het gevoel pas begon en nu alweer bijna ten einde is. We wensen u allen dié terugblik, dát gebed toe, dat de dichter van de oude dag mocht doen: HEERE, maak mij bekend mijn einde, en welke de mate mijner dagen zij; dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Opdat we voor het eerst of opnieuw mochten zoeken en door genade vinden, Die enige Schuilplaats!

Een ieder die te maken heeft gehad met verlies, zorg en verdriet: van harte Gods ondersteuning daarin toegewenst. Hij mocht u daarin troosten en kracht geven!

Maar er is meer. We kunnen vaak beter onze tegenheden tellen dan de weldaden die we ontvangen hebben. Wellicht zegt u: met schuld het jaar begonnen te zijn... en hoe is het nu? En daar tegenover: Wie is de Heere voor mij geweest, iedere dag opnieuw en wie ben ik voor God geweest? Vader Jacob kon zeggen in Genesis 32: Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw, die Gij aan Uw knecht gedaan hebt. Bent u ziek geweest en mocht u weer beter worden? (Opgemerkt mag wel worden dat alle leerlingen, leerkrachten, bestuur en ouder(s)/verzorger(s) dit jaar gespaard zijn gebleven). Hebt u iedere dag de Bijbel mogen opslaan om uw kind(eren) te vertellen over Die ene Naam die gegeven is tot zaligheid? Hebt u uw kind(eren) mogen wijzen op hun schuld, maar ook op het geluk van hen bij wie hun schuld is weggenomen door Hem die de schuld van Zijn kinderen droeg? Hebt u blijde dagen, dagen van vreugde mogen meemaken? Jacob mocht met alle ontvangen weldaden komen bij Zijn Weldoener. In de laagte, in vernedering. Als bestuur wensen we u die plaats van harte toe. En verder... geve de Heere dat het gestrooide zaad vrucht mag dragen onder uw kind(eren)!

Maar er is meer. Hoe troostvol eindigt Psalm 102:15: Maar Gij hebt, o Opperwezen, nooit verandering te vrezen; Gij, die d' eeuwen acht als uren, zult all' eeuwigheid verduren. Hier op aarde verandert alles, echter de HEERE verandert niet! Ook alles wat gebeurd is in het jaar 2021 getuigt dat God regeert. Hij roept door de oordelen heen op tot bekering, tot inkeer, tot wederkeer. Ga heen, Mijn volk, ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. (Jesaja 26:20)

Er is meer. We begonnen dit jaar met een lockdownperiode. Afstandsonderwijs werd gegeven. Daarna weer onderwijs op school, met de nodige aanpassingen, met de nodige quarantaineregels. Letterlijk op afstand van elkaar lesgeven. Dit jaar heeft veel van u als ouders gevraagd. Aanpassingsvermogen, flexibiliteit, creativiteit, het afstemmen op de situatie. Er was veel ziekte, uitval van collega's, veel kinderen thuis... En toch... fijn dat in onderlinge verbondenheid en saamhorigheid het onderwijs vorm gegeven mocht worden.

Er is nog meer: 31 augustus startte de dislocatie van de Sébaschool in Kesteren met 96 leerlingen en diverse collega's. Die locatie is eigenlijk al niet meer weg te denken. Het is waardevol om te vernemen dat de onderlinge verbondenheid tussen school en de ouders in Kesteren groot is.
We hopen van harte dat de ingediende aanvraag voor de nieuwe school gehonoreerd wordt. Zijn er dan geen zorgen over deze aanvraag? Jazeker. We denken met name over de invulling van de nieuwe wet op het Burgerschapsonderwijs, die lijkt te schuren met onze Bijbelse uitgangspunten. Hoe zal de onderwijsinspectie hierin beoordelen en waarderen?

Verder speelt o.a. de discussie over het toelatingsbeleid van reformatorische scholen. De druk op onze scholen wordt groter. Tegelijk geeft het rust wat er staat in Spreuken 21: Des konings hart is in de hand des HEEREN, als waterbeken; Hij neigt het tot al wat Hij wil.
Een korte persoonlijke mededeling: vanaf 2 februari 2022 hoop ik volledig in dienst te treden bij de VCOG en mijn functie van directeur bij Rehoboth onderwijs en zorg te beëindigen. De reden van deze stap is de sterk toegenomen werkzaamheden. Deze stap is genomen in goed onderling overleg met beide schoolbesturen.

Tot slot, nog enkele dagen, dan hopen we stil te staan bij het wondervolle feit van Christus geboorte. En dan zullen die bekende woorden weer klinken: dat u heden geboren is de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere. We wensen u met uw kind(eren) van harte de ware betekenis van die woorden te kennen, in het hart. Allen gezegende Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

J.A. Zwerus, directeur-bestuurderTerug naar het nieuwsoverzicht