Van het bestuur

7 juli 2023

Het einde van het schooljaar komt weer in zicht. De laatste zaken worden afgerond en er wordt vooruitgeblikt naar het nieuwe cursusjaar. Opnieuw hebben de leerlingen het onderwijs mogen volgen. Aan het begin van iedere schooldag is de Bijbel, Gods Woord, opengegaan. Voor alle collega's ligt er op dat moment een Bijbelse opdracht. Deze opdracht geldt niet alleen bij de Bijbelvertelling, maar is leidend voor de hele dag. Mozes heeft die opdracht al beschreven in Deuteronomium 6: En deze woorden, die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op de weg gaat, en als gij nederligt en als gij opstaat. Opmerkelijk is dat de Heere door de mond van Mozes zegt dat Zijn Woord en Wet in ons hart dient te zijn. Niet in ons verstand. In het hart van u als ouder, in het hart van alle teamleden. We willen onszelf en u de volgende vraag stellen: Mag dat door genade bij u en ons zo zijn? Als dat zo is, dan zullen we zeker daarvan met onze kinderen en leerlingen spreken. Die woorden inscherpen, steeds opnieuw. Die woorden uitleggen, met liefde en ijver. Met het gebed of de Heere door Zijn Geest die woorden in het hart van uw kind wil brengen. Dat hart wat van nature zo gesloten is. Wat is Gods genade nodig om een vernieuwd hart te schenken dat de Heere mag vrezen!
Ik hoop en wens u toe dat u hetzelfde mag zeggen als datgene wat David mag getuigen in Psalm 119:7: 'k Heb and'ren al de rechten van Uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Het gaat toch om de ziel van uw en onze kind(eren)!

Als bestuur horen we regelmatig van zorgen in diverse gezinnen, waar een (ernstig) zieke ouder is, waar een ziek kind is, of waar andere zorgen zijn over kinderen of het huwelijk. We wensen die gezinnen van harte de ondersteuning van de Heere toe in die moeilijke wegen.

In deze 'Vanuit het bestuur' brengen we een aantal (bestuurlijke) zaken voor het voetlicht.

Identiteitsverklaring
Al onze ouders ondertekenen bij de aanmelding van hun kind een identiteitsverklaring. In de achterliggende periode heeft het bestuur zich gebogen over de inhoud van deze verklaring. Deze vroeg om actualisatie, gezien de huidige maatschappelijke context. Dit heeft erin geresulteerd dat de opzet van de verklaring is aangepast, zonder de kern van de identiteitsverklaring te wijzigen. De verklaring die ouders ondertekenen is beknopter en duidelijker geworden. In deze nieuwe verklaring onderstrepen we het belang van de eenheid tussen gezin, school en kerk. Dit komt onder andere uit in de Bijbelvertaling die we op school, thuis en in de kerk gebruiken (Statenbijbel), het onverkort onderschrijven van de Drie Formulieren van Enigheid en de aandacht die er is voor de overdracht van Gods Woord. Verder wordt aan ouders en school gevraagd functioneel om te gaan met media en dat de in de schepping gelegde orde tussen man en vrouw uitkomt in het dragen van de kleding op school.

Naast deze identiteitsverklaring is er een zogenoemde 'nadere onderbouwing' geschreven, die vanaf het komende schooljaar opgenomen wordt in de schoolgids. Bij deze 'nadere onderbouwing' zijn de Tien Geboden als uitgangspunt genomen. We willen u vragen goed kennis te nemen van deze 'nadere onderbouwing'.

Personeelstekort
Ongetwijfeld heeft u het meer dan eens gelezen in het nieuws: er is een groot tekort aan personeel! In alle sectoren zijn grote tekorten, het onderwijs niet uitgesloten. We moeten binnen het onderwijs constateren dat er een groot tekort is aan bevoegde leerkrachten. In de achterliggende maanden hebben we met de directeuren de personeelsformatie voor het komende schooljaar proberen in te vullen. Dat vroeg dit jaar opnieuw veel energie. We zijn blij u te kunnen melden dat we diverse nieuwe leerkrachten mogen verwelkomen binnen onze scholen. Desondanks blijven de tekorten bestaan. Met name ook door de groei van onze scholen is het tekort nog nijpender. Op het moment dat we dit schrijven, zijn de formaties van alle scholen ingevuld. Wel moeten we er de kanttekening bij maken dat we meer duale studenten en zij-instromers gaan inzetten. Enerzijds zijn we blij dat we enthousiaste personen hebben kunnen vinden die les mogen geven, anderzijds vraagt de instroom van nieuwe collega's, waarvan een deel nog in opleiding is, veel begeleiding, en dat legt een druk op de kwaliteit van het onderwijs. Dit vraagt de nodige aandacht van de directeuren, teamleiders en andere betrokkenen op onze scholen.
Pasgeleden hebben de reformatorische PO-scholen (Primair Onderwijs), VO-scholen, het MBO en het HBO de handen ineen geslagen om enerzijds te zoeken naar wegen en middelen om meer personeel voor het onderwijs te werven en anderzijds te stimuleren dat meer personeel in het onderwijs blijft werken. We constateren namelijk dat de uitstroom uit het onderwijs vrij groot is. Dit vraagt aandacht. We hopen en wensen dat deze nood ook gebedszaak mag zijn.

Oekraïense leerlingen op de Rehobothschool
In het dorp Kesteren woonden tot voor kort sinds bijna anderhalf jaar 105 kinderen uit twee weeshuizen uit Oekraïne. De kinderen hebben de leeftijd van 1 tot ongeveer 12 jaar. Zij kregen in eerste instantie een tijdelijk onderdak in het voormalige politiebureau en een voormalig bankgebouw in Kesteren. Stichting Ruth nam de coördinatie en begeleiding op zich. Dit waren tijdelijke locaties die voor de langere termijn niet geschikt zijn om te bewonen. De oorlog in Oekraïne duurt voort en er is nog geen zicht op de mogelijkheid tot terugkeer. Daarom heeft de gemeente gezocht naar alternatieve locaties voor deze weeskinderen; een plek waar langer verblijf wel mogelijk is. Voor Ruth 2 met 46 kinderen en hun begeleidsters is een voormalig weeshuis gevonden in gemeente Stede Broec dat weer gereed gemaakt is voor bewoning. Half juni zijn deze kinderen met hun begeleiders verhuisd en hebben we afscheid van hen genomen. Voor het andere weeshuis, Ruth 1, met 59 kinderen en 35 begeleidsters, ontving de gemeente een aanbod voor huisvesting in Dodewaard.
Door de verhuizing van Ruth 2 naar Stede Broec halveert het aantal Oekraïense leerlingen. Na de zomervakantie hopen we echter weer een kleine 20 Oekraïense leerlingen uit Ruth 1 in groep 1 te verwelkomen. Deze leerlingen worden nog steeds opgevangen in een Tijdelijke Opvang Voorziening. In de loop van komend schooljaar wordt bezien welke leerlingen op termijn kunnen uitstromen naar het reguliere basisonderwijs.

Renovatie Rehobothschool
De interne verbouwing van de Rehobothschool is nagenoeg afgerond. Het nieuwe ventilatiesysteem is inmiddels geïnstalleerd en in werking gesteld. Dat is merkbaar binnen de school. De temperaturen zijn aangenaam. Daarnaast heeft al het houtwerk een nieuwe verflaag gekregen, is de vloerbedekking vernieuwd en zijn de plafonds vervangen. Deze renovatie vroeg van de collega's op de Rehobothschool de nodige flexibiliteit. We hopen dat de leerlingen en teamleden van die school in het vernieuwde gebouw met plezier hun werk kunnen doen.

Sébaschool Kesteren
- Door de groei van de Sébaschool vindt er in het schoolgebouw in Kesteren een interne verschuiving plaats. De units die op het schoolplein staan worden overgedragen aan de gemeente. Het Pantarijn hoopt deze in gebruik te gaan nemen. Alle groepen van de Sébaschool krijgen komend schooljaar een plaats op de 1e verdieping van de school. Daarmee hebben we alle groepen weer bij elkaar gehuisvest.
- Wat betreft de peuterspeelzaal op deze locatie: deze wordt uitgebreid, zodat ook VE-leerlingen, dus leerlingen met een extra ondersteuningsvraag, in de toekomst een plaats kunnen krijgen in Kesteren.
- De nieuwbouwplannen vorderen gestaag. De bouwtekeningen worden steeds gedetailleerder. Samen met het team wordt intensief nagedacht over de indeling en inrichting van het gebouw en de vorm van het onderwijs. Een mooi proces. De bouwvergunning wordt voorbereid en zal naar verwachting in september of oktober ingediend worden.

Sébaschool Ochten
- Ook in Ochten is ruimtetekort een issue. In de zomervakantie wordt op de 2e verdieping van de school een extra lokaal gerealiseerd, zodat twee groepen komend schooljaar op die verdieping gehuisvest kunnen worden.
- Helaas hebben we tot op heden voor de locatie Ochten geen directeur en IB'er bovenbouw kunnen benoemen. We hopen na de zomervakantie opnieuw te gaan adverteren voor deze functies. We vinden het fijn dat mevr. Kroon het IB-werk in de bovenbouw voor haar rekening wil blijven nemen. Zelf hoop ik de aansturing van de school tijdelijk op te pakken.

Burgerschapsvorming
In april jl. hebben we met alle teams tijdens een studiedag nagedacht over het thema burgerschap. In het afgelopen schooljaar zijn alle leerdoelen en leerlijnen van burgerschap in kaart gebracht. Verder is er een conceptvisie opgesteld. Het komende schooljaar vraagt de praktische vertaalslag de aandacht. De scholen gaan burgerschap monitoren en vervolgens concrete doelen per groep opstellen, die om uitvoering vragen.

Zichtbaarheid bestuur
- Het bestuur heeft een oproep gedaan onder de ouders met de vraag: welke ouders willen het bestuur van tips en tops voorzien om de zichtbaarheid van het bestuur verder te vergroten? Eén ouder heeft zich opgegeven. Met deze ouder is een prettig gesprek gevoerd. Deze ouder liet zich positief uit over het onderwijs en de aansturing op onze scholen. Waarvoor dank!
- Zoals u hebt kunnen lezen in de nieuwsbrieven van de scholen zijn de drie huidige bestuursleden Bouman, Mauritz en Verwoert met overgrote meerderheid weer herkozen. Zij hopen de komende jaren hun bestuurswerk voort te zetten.
- We kunnen terugzien op een waardevolle ledenvergadering van de schoolvereniging waar we verschillende leden mochten ontmoeten. De heer Verweij van de SLRO vertelde over de zorg rond methodeontwikkeling voor christelijke scholen. Een inhoudsvolle bijdrage. Na de vergadering was er alle ruimte voor onderlinge ontmoeting.

Jubilea
Niet onvermeld willen we laten dat de directeur van de Eben-Haëzerschool, de heer Dekker, binnenkort (DV 1 augustus) 40 jaar bij het onderwijs hoopt te zijn. Jarenlang mag hij inmiddels leiding geven aan de Eben-Haëzerschool. Dan heeft de Heere veel willen geven. We willen dit jubileum daarom niet ongemerkt voorbij laten gaan. We wensen hem met zijn vrouw en kinderen Gods onmisbare zegen toe voor de toekomst en we hopen dat hij de komende jaren de gezondheid mag krijgen om zijn werk op onze school voort te zetten.

Tot slot
We wensen alle ouders en teamleden een goede zomervakantie toe. Namens het dagelijks- en het toezichthoudend bestuur van de VCOG,

J.A. Zwerus, directeur-bestuurderTerug naar het nieuwsoverzicht