Van het bestuur

23 december 2022

In deze 'Van het bestuur' brengen we een aantal zaken voor het voetlicht.

Rouw en zorg
Wij brengen onze jaren door als een gedachte... Het uitnemendste van die is moeite en verdriet; want het wordt snellijk afgesneden, en wij vliegen daarheen. Mozes, de man Gods, bad deze woorden eeuwen geleden en nog steeds zijn deze woorden werkelijkheid. Als we terugblikken op het jaar dat bijna vervlogen is, dan denken we terug aan het aangrijpende moment dat we stonden aan het graf van Jarco, leerling uit groep 3 van de Eben-Haëzerschool. Een jong kind daalde neer in het stille graf. Welk een verdriet en lege plaats kwam er in het leven van deze ouders die hun kind zich zagen ontvallen. Een lege plaats in het klaslokaal waar één stoel leeg bleef. We hoorden tijdens de rouwdienst van hoop en verwachting die er mocht zijn. Dat geeft troost in alle verdriet. Tegelijk zal er een gemis zijn in het hart van deze ouders, bij de zusjes, bij de leerlingen van groep 4B en de leerkrachten bij wie Jarco in de groep zat. De Heere gedenke vader en moeder Van Meerten in de moeilijke en zorgvolle weg die ze moeten gaan. Daarnaast denken we aan de twee gezinnen van de Eben-Haëzerschool die zich hun moeder zagen ontvallen. De maanden zijn voortgesneld, echter de lege plaats in huis en hart zal zo ingeleefd worden in die gezinnen. De Heere ontferme Zich over de leerlingen en hun vaders.
Verder hoorden we in diverse gezinnen van ziekte en zorg. We wensen dat door genade die enige Toevlucht gekend worden waar Mozes van mag getuigen: Heere, Gij zijt ons geweest een Toevlucht.
We mogen wel opmerken dat de scholen dit jaar niet gesloten zijn wegens COVID-19. Tegelijk beseffen we dat er onder het personeel zijn die de gevolgen van deze ziekte nog dagelijks ondervinden. We denken ook aan hen en wensen hen van harte herstel toe.

Ruimtetekort Eben-Haëzerschool
Door het grote aantal leerlingen in groep 1 was de Eben-Haëzerschool genoodzaakt een derde groep-1 te vormen. Deze derde groep werd geplaatst in het lokaal wat normaliter gebruikt wordt door de instroomgroep. Om die reden is een noodlokaal op het kleuterplein geplaatst. Deze voorziening is inmiddels in gebruik genomen door de instroomgroep.

Ruimtetekort Rehobothschool / opvang Oekraïense leerlingen
Zoals u ongetwijfeld weet herbergen we op de Rehobothschool ongeveer 50 Oekraïense leerlingen. Door deze opvang is er ruimtetekort ontstaan om de instroomgroep-leerlingen een plaats te geven binnen de schoolmuren. Om die reden is er tijdelijk een extra klaslokaal geplaatst op het schoolplein.
In de achterliggende weken heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan de Rehobothschool. De inspectie wilde zich een beeld vormen van de opvang en het onderwijs aan de Oekraïense leerlingen. De directie van de school en het team kregen een compliment voor de wijze waarop men dit uitvoert. De bezoekende inspecteur benoemde dat ze 'onder de indruk was hoe het onderwijs gegeven wordt'. Het bestuur is content met de extra inzet van de directie en het personeel op die school voor deze doelgroep.
Oekraïense leerlingen zijn geplaatst in een Tijdelijke Onderwijs Voorziening. Als de leerlingen de Nederlandse taal voldoende beheersen kunnen zij doorstromen naar het reguliere onderwijs. Dit betekent dat, als men doorstroomt, de standaard toelatingscriteria van de VCOG van kracht zijn. De Oekraïense ouder(s) en begeleiders moeten dan kiezen voor een school naar keuze. Dat kan bijvoorbeeld openbaar, christelijk of reformatorisch onderwijs zijn. De Oekraïense ouder(s)/verzorger(s) ontvangen in januari meer informatie over de doorstroommogelijkheden van hun kind(eren).

Nieuw klimaatsysteem Rehobothschool
Het was in de achterliggende weken zichtbaar en merkbaar dat er een forse interne verbouwing aan de gang is op de Rehobothschool. Nu we dit schrijven, is in ieder lokaal een nieuw ventilatiesysteem aangebracht en zijn alle plafonds vernieuwd. In de komende weken worden de nevenruimten en de gangen eveneens aangepakt. In aansluiting op de installatie van het ventilatiesysteem zal gestart worden met het schilderwerk en het vernieuwen van de vloeren.
Daarnaast zijn er intern een paar extra nevenruimten gerealiseerd, zodat er meer met kleine groepjes gewerkt kan worden.

Sébaschool Kesteren
Op de locatie Kesteren zijn we dit schooljaar gestart met vijf groepen. Op het plein van de school zijn twee units geplaatst om daarmee het tekort aan ruimten op te lossen. Inmiddels is er een adviesbureau geselecteerd die het nieuwbouwproces gaat begeleiden. Het schoolbestuur gaat in zee met Quadraat Projectmanagement uit Veenendaal. In de komende twee maanden wordt de architectenselectie uitgevoerd en wordt er een planning opgesteld om alle stappen in het bouwproces concreet te maken. In feite is hiermee het bouwproces gestart. We zullen u in de komende periode op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Sébaschool Ochten
De achterliggende 'Corona-jaren' hebben hun invloed gehad op leerlingen en personeel. Het heeft ook invloed gehad op de wijze waarop de Sébaschool en Rehoboth (SBO) in Ochten met elkaar samenwerken. Daarbij hadden we te maken met een forse groei van het aantal leerlingen op beide scholen en enkele directiewisselingen.
De achterliggende maanden hebben we als bestuur, directie en team gebruikt om na te denken hoe we de samenwerking tussen de beide scholen gestalte kunnen geven uitgaande van de groei van de scholen, het tekort aan ruimte binnen het gebouw en de beperkingen van het schoolplein. Hoe we willen samenwerken heeft direct te maken met de vraag: 'Welke directie past daarbij?' Ofwel, wat dient het profiel te zijn van de te werven directie, gegeven de wijze waarop we willen samenwerken?
Inmiddels is door de besturen van beide scholen een richting gedeeld met de personeelsleden en de Adviesraden van beide scholen. Het streven is dit beleid uit te voeren per 1 januari 2023.
Besloten is dat de huidige visie van de brede zorgschool overeind blijft. We willen er als scholen zijn om zoveel mogelijk leerlingen op te vangen binnen onze schoolmuren.
Intern zal de samenwerking tussen de scholen vooral gestalte gaan krijgen, als er sprake is van meerwaarde voor beide schooltypen. Verder is het een gegeven dat beide scholen een eigen onderwijskundig beleid voeren, maar dat wel afgestemd wordt wat gezamenlijk uitgevoerd kan worden (win-win gedachte).
Gezien de grootte van beide teams (ongeveer 80 personeelsleden), is besloten dat er gezamenlijke activiteiten en momenten zullen zijn, maar ook dat er meer in kleine verbanden binnen het grote geheel gewerkt wordt. Dit kan de samenwerking tussen de teamleden versterken.
Verder is duidelijk geworden dat één directeur voor beide scholen te hoog gegrepen is. Vandaar dat we begin 2023 zullen starten met de werving van twee directeuren: een fulltime directeur voor de Sébaschool en een parttime directeur voor Rehoboth onderwijs en zorg.
Naast de werving van nieuwe directeuren zullen we op de Sébaschool intern en extern op zoek gaan naar personen die bereid zijn de taak van teamleider of Interne Begeleider op zich te nemen.

Burgerschapsvorming
Binnen de teams van de scholen vraagt het thema burgerschapsvorming dit schooljaar doordenking. De leerlijnen van burgerschap worden opgesteld. Daarnaast worden leerkrachten op dit thema persoonlijk toegerust. In april hopen we een scholen-brede studiedag rond dit thema te organiseren. Op deze dag zijn er enkele sprekers die dit thema vanuit verschillende kanten belichten. Daarnaast wordt er een stuk verdieping gegeven op de praktische toepassing naar de leerlingen toe.
Dit thema staat ook centraal op de komende ouderavond van dinsdag 31 januari. We nodigen alle ouder(s) van harte uit deze avond bij te wonen.

Schoolzwemmen
Inmiddels zijn we enkele maanden aan de slag met de nieuwe opzet van het schoolzwemmen. Zeker in de beginperiode vroeg dit van u, uw kind en ons als school de nodige flexibiliteit. We merken nu dat de organisatie beter loopt en de eerste leerlingen inmiddels kunnen afzwemmen. Aan het eind van het schooljaar hopen we een evaluatieronde te plannen om te leren voor de toekomst.

Benoemingen n.a.v. brief
In september jl. hebben we een brief geschreven aan alle ouders over de personeelsnood. We hebben de betrokkenheid van u met de school gevoeld. Dank daarvoor! We kunnen u schrijven dat deze brief verschillende reacties heeft opgeleverd. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een paar benoemingen op onze scholen. Dit maakt dat we in tijden van ziekte kunnen terugvallen op deze collega's die in het verleden een PABO-diploma behaald hadden, maar niet meer werkzaam waren binnen het onderwijs.

Zichtbaarheid bestuur
Uit de ouderenquête bleek dat diverse ouders zich afvroegen wat het bestuur zoal doet en wie er zitting hebben in het bestuur. Als schoolbestuur hebben we ons bezonnen op de vraag in hoeverre we de zichtbaarheid kunnen bevorderen, zonder dat het bestuur 'op de stoel van de directie' gaat zitten.
In de laatste nieuwsbrieven van de scholen is een eerste aanzet gedaan. Twee nieuwe bestuursleden hebben zichzelf daarin voorgesteld. Verder willen we in de schoolgids een pasfoto laten opnemen van alle bestuursleden, zodat iedereen weet wie er in het bestuur zitting heeft en welke rol diegene binnen het bestuur inneemt.
Door middel van bestuursnieuwsbrieven willen we iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen het bestuur. Deze brieven hebben nu een frequentie van twee keer per jaar. We willen dit uitbreiden naar 3 à 4 keer per jaar.
Daarnaast geven we de ouders binnenkort de gelegenheid om over dit thema met het bestuur na te denken. Een uitnodiging volgt.

Tot slot
Nog enkele dagen, dan hopen we stil te staan bij het grote heilsfeit van de geboorte van Gods eniggeboren Zoon. In alle klassen is in de achterliggende weken hierover gesproken. Christus geboren in een beestenstal! Welk een onbevattelijk wonder is het dat God mens wilde worden en Zich zo diep heeft willen vernederen om Zijn volk zalig te maken. Van dat wonder zongen de engelen in de velden van Efratha: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.
We lazen in het dagboek van ds. I. Kievit: 'De engelenzang bezingt het kerstwonder! Wat betekent Bethlehem? Wat betekent de kribbe? Wel, in Jezus bereidt God Zich eer en aan de mensen zaligheid. Hij verliet troon en kroon en kwam op deze lage en verdorven aarde om Gods lof te bereiden. Hier bereikt de muziek van de engelen de hoogste toon. In Jezus wordt God ten hoogste verheerlijkt. ..
Hoe schoon klinkt deze hemeltoon. Maar hoe? Is er vrede op aarde? Christus in de kribbe, betekent dat vrede op aarde? 'Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen', sprak Jezus. Het Kind in de kribbe zal de strijd aanbinden tegen de macht van de zonde en van de dood en van de hel. Maar Hij zal ook Zijn Vader bevredigen, zodat het wraakzwaard wordt opgestoken en de witte vlag van de vrede wordt geplant.
Daarom rijst de vraag of Jezus ons ooit is geworden Degene in en door Wie God aan Zijn eer komt, ook voor ons eigen hart. Hebben wij deze Jezus omhelsd door het geloof? Hem ontvangen als het onwaardeerbare Kerstgeschenk van de Vader? Dan alleen kunnen wij met vrede tot God naderen in Hem Die God de eer gaf.'
De Psalmdichter van Psalm 20 bezong: Dat op uw klacht de hemel scheure. De Heere geve u als ouders met uw kind(eren) gezegende Kerstdagen en dat het wonder van Kerst in ons hart (opnieuw) verklaard mag worden. Tevens wensen we u al het nodige toe voor ANNO DOMINI (Het jaar onzes Heeren) 2023.

Namens het dagelijks- en het toezichthoudend bestuur van de VCOG,

J.A. Zwerus, directeur-bestuurderTerug naar het nieuwsoverzicht