Schoolvisie

Kernopdracht

De kernopdracht van de school zoals verwoord in ons schoolplan 2019-2023 luidt als volgt: We beschouwen het als de kernopdracht van de school de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming van Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te leiden, te vormen en hulp te verlenen en daarmee de grondslag te leggen voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. We hopen hiermee te bereiken dat de kinderen hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappelijke samenleving zoeken te vervullen naar de eis van Gods Woord. Er vindt overdracht plaats van normen en waarden gebaseerd op de Bijbel. Levensbeschouwelijke elementen worden nadrukkelijk aan de orde gesteld in de lessen. Leerlingen maken zich elementaire kennis, vaardigheden en houdingen eigen. Omdat de gaven en talenten die leerlingen hebben ontvangen verschillen, proberen we die verschillen zo goed mogelijk te benutten op diverse terreinen en niveaus. Er is zorg, aandacht en begeleiding voor elke leerling.

Missie

Onze school is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem, met aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Onze school staat open voor leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden). Het is ons doel om leerlingen optimaal cognitief en sociaal te laten ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. We vinden de vakken taal en rekenen van belang. Gezien onze christelijke identiteit besteden we veel aandacht aan het Bijbelonderwijs en het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers naar Bijbelse normen en waarden. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

De kernopdracht en missie van onze school zijn bepalend voor wat er binnen de school plaatsvindt.