Schoolvisie

Onderwijs met een opdracht

Op onze school is het onderwijs gebaseerd op de Bijbel en de daarop gegronde belijdenisgeschriften. Dat houdt in dat de leerlingen onderwijs krijgen vanuit de Bijbel om daarmee een fundament te leggen voor hun toekomstig functioneren in kerk en maatschappij.

Om een goede basis mee te geven schenken we in ons onderwijs bovendien veel aandacht aan (begrijpend) lezen, taal en rekenen en hechten we waarde aan parate kennis. De leraar zien we als degene die door middel van overdracht en vorming een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de leerlingen. Hiervoor is het belangrijk dat we zorgen voor een veilige en rijke leer- en leefomgeving. Ook vinden we het van belang dat er zorg, aandacht en begeleiding voor iedere leerling is.

We hechten op school ook waarde aan de sociaal-emotionele vorming van leerlingen. Dit betekent enerzijds dat we hun zelfvertrouwen en sociale weerbaarheid bevorderen en we hen leren omgaan met eigen gevoelens, wensen en opvattingen. Anderzijds houdt het in dat we hen leren respect te tonen voor de meningen en gevoelens van anderen.