Zendingsgeld

26 mei 2023

Geruime tijd geleden hebben wij u gemeld dat het gewenst is het beleid inzake het zendingsgeld aan te passen. U bent als ouders met betrekking tot deze beleidsveranderingen in de gelegenheid gesteld uw voorkeuren middels een enquête kenbaar te maken. Inmiddels hebben besprekingen plaatsgevonden binnen het bestuur, de adviesraad, het bovenschools-managementteam en het team van de school. Deze besprekingen, waarin de mening van de ouders (enquête) een grote plaats had, hebben geresulteerd in het volgende beleid:

 1. Inning van het zendingsgeld vindt digitaal plaats via een betaalverzoek (WIS-collect) dat maandelijks (10 x per jaar) aan de ouders wordt verzonden. Dit (digitale) betaalverzoek wordt in de nieuwsbrief van de school aangekondigd. N.a.v. hun eigen voorkeur kunnen de ouders vooraf bepalen of ze hun jaarbijdrage in één keer voldoen of deze verdelen in meer afdrachten. Het betaalverzoek is een z.g. keuzefactuur waarin ouders zelf een bedrag kunnen kiezen.
 2. Maandelijks wordt in de nieuwsbrieven melding gemaakt van de financiële stand van zaken.
 3. Aan de zendingsgedachte c.q. de zendingsopdracht wordt onder de leerlingen op de volgende manieren bewust aandacht geschonken:
  - het klassikaal bespreken van de inhoud van de zendingsopdracht.
  - het zichtbaar maken van de financiële stand van zaken op een centrale plaats in de school (thermometer).
  - het periodiek vertellen van een zendingsverhaal in alle groepen.
  - het jaarlijks organiseren van een schoolbrede presentatie door één van de doelgroep zendingsorganisaties (ZGG/Mbuma/Bethlehem).
 4. Het nieuwe beleid treedt in werking met ingang van het schooljaar 2023/2024.


Terug naar het nieuwsoverzicht